Spektro As - sikring av verktøy og utstyr

Vi bidrar til en sikrere arbeidplass


Spektro as er en liten men faglig kompetent bedrift lokalisert i Steinkjer. Vi i Spektro har over mange år opparbeidet oss en solid kompetanse innenfor sikkerhet på arbeidsplasser som opererer i høyden.

Vårt fokus er å skape en tryggere og sikrere arbeidsplass i yrker som potensielt innebærer stor risiko for både person og utstyr.


Dette gjelder arbeid innen: 


  • Offshore, olje og gass
  • Vindkraft - arbeid på vindmøller
  • Havbruksnæringen
  • Bygg- og anlegg, jobbing på tak, i stilas m.m


Fallende gjenstander representerer en betydelig utfordring i yrker hvor det jobbes over flere nivåer: i stilas, på bygg og anleggsområder, i telecommaster og vindmøller, i prosessindustrien, om bord i skip og i olje og gass industrien. 

Hvert år skjer det ulykker på slike arbeidsplasser som involverer små og store fallende objekter, og som fører til personskader og i verste fall kan medføre invalidisering og død. 

Vi i spektro ønsker å tilby norskutviklede kvalitetsprodukter som bidrar til å gjøre arbeid i høyden både tryggere og mer praktisk - noe som også kommer produktiviteten til gode. 

Vårt fokus er din sikkerhet!Fallende objekter

Kostnadene av fallende objekter på arbeidsplassen

De reelle kostnadene av ulykker på arbeidsplassen som skyldes fallende objekter, kan deles inn i tre kategorier: 

Tidsforbruk

Gjenstander som mistes fra ulike nivåer påvirker produktiviteten i virksomheten direkte. Arbeid stanses opp, utstyr må hentes tilbake eller erstattes. Ofte kan det ta lang tid å komme i gang igjen med arbeidet. I tillegg skal det skrives rapporter og hendelsen skal loggføres og blir et tema i ulike møter i ettertid.


Liv og helse

Den aller største kostnaden både menneskelig og økonomisk er relatert til de konsekvensene det kan få om en person blir truffet av et fallende objekt. Selv et objekt med lav vekt får stor energi når det har falt en kort distanse, treffer objektet en person på sin ferd nedover kan dette gjøre ubotelig skade. Konsekvensen av et slikt sammenstøt kan føre til behov for medisinsk behandling av ulik grad, invaliditet eller død. Alle disse faktorene medfører store kostnader for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet. 

Direkte kostnader

Verktøy eller andre gjenstander som faller ned på arbeidsplassen kan påføre prosessanlegg eller andre komponent skade slik at man får driftsavbrudd eller annen stopp i arbeidet. kostbart utstyr og verktøy må kanskje byttes eller repareres. I tillegg risikerer virksomheten krav om erstatning og tap av anseelse i markedet.

Forebygging mot fallende gjenstander - Offshore

Fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsutfordring for arbeidstakere. Analyser av hendelser har vist at årsakene til problemer er mange og kompliserte: arbeidsprosesser, atferd, design og mangelfull sikring av utstyret.

Riggen skal være en sikker arbeidsplass

Det er viktig å tenke på at det ikke bare er i boretårnet man trenger forebygging mot fallende gjenstander. Over alt på en plattform hvor det er utstyr som er skrudd fast til en konstruksjon, er det krav om dobbel sikring.

Forebygging i boremodulen

Forebygging mot fallende gjenstander er et fokustema offshore. Gjenstander som faller fra opptil 40 meters høyde, i boretårnet, kan gjøre veldig stor skade på materiell, men først og fremst kan det forårsake dødsfall om noe skulle treffe en person som beveger seg på boredekk. Rød sone er et tiltak for å unngå at noen blir truffet av en fallende gjenstand. Dette fordi det er størst fare for at ting løsner når utstyr er i bevegelse. Det betyr imidlertid ikke at ting ikke kan falle ned når utstyret står i ro, og derfor trengs det også andre forebyggende tiltak mot fallende gjenstander.

Det mest vanlige og den beste formen for forebygging mot fallende gjenstander er dobbelt sikring på alt utstyr som henger i boretårnet. Dette kan være lyskastere, slanger og annet utstyr som man har behov for å ha i boretårnet og som er tilknyttet operasjonene.

Et svært viktig tiltak mot fallende gjenstander er det som gjøres etter operasjoner der det har vært store rystelser i utstyr. Det er innført en prosedyre som heter DROPS, som er en fast rutine for sjekk mot usikrede gjenstander før operasjonen fortsetter. Det er vanlig prosedyre at det utføres DROPS etter en jarejobb eller når det har vært boret i mye stor stein som gjør at det blir store rystelser i boreutstyret. Rystelser kan forplante seg i alt utstyr som er tilknyttet boredekk. Det er også et ønske, på de fleste plattformer, at det utføres DROPS én gang hvert døgn, uavhengig av hvilke operasjoner man holder på med. Men nettopp på grunn av operasjonelle hensyn kan det i noen tilfeller gå litt lengre tid mellom hver gjennomføring (se også dropsonline.org).

Alle plattformer er utsatt for dårlig vær og store rystelser, og da må man gå rundt og sjekke at det ikke er noe utstyr som har løsnet og er i fare for å falle ned. Det er klare prosedyrer for slik sjekk, og i tillegg er det periodiske kontroller av bolter og sikringer på utstyr som er montert på en konstruksjon. Utstyr som hele tiden er utsatt for hardt miljø, blant annet vær og vind som virker nedbrytende på materiell, vil før eller siden bli så slitt at deler løsner eller det hele ristes løs fra festet. Derfor er det viktig at prosedyrer og vedlikeholdsrutiner følges nøye og utføres etter beste praksis.

Skal man kunne utføre forebyggende arbeid etter beste praksis kreves det mye av arbeidstaker, utstyret og organisasjonen. Som arbeidstaker må man ha kunnskap, erfaring og ikke minst gode holdninger for å kunne etterleve det som er forventet. Utstyret må være utformet og utstyrt med dobbel sikring som er påkrevd for det enkelte utstyr. Sist, men ikke minst, må organisasjonen om bord ha oppdaterte prosedyrer, riktige spesifikasjoner og gode sjekklister for at arbeidstaker skal kunne lære seg og forstå hva som er viktig ved forebyggende arbeid mot fallende gjenstander.

Alle har ansvar for at det nødvendige forebyggende arbeidet, på alle nivå, blir utført.

Kilde: CC CC-BY-SA-4.0 Forfatter: Kenneth Ludvigsen

Risikonivået i petroleumsbransjen

Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr, og hendelser av denne typen er en vesentlig årsak til personskader på plattformene. Utviklingen i industrien vedrørende antallet på fallende gjenstander hendelser har dessverre ikke vært tilfredsstillende og industrien mener at fortsatt fokus er nødvendig.

En offshoreinnretning har et begrenset fysisk område der man kan drive aktivitet på. Det er ofte trangt der man skal utføre jobben samtidig som aktiviteter foregår på flere plan. De nevnte arbeidsforhold er en utfordring med tanke på fallende gjenstander.

Industrien opererer i værharde havområder, hvor konsekvensene av en ulykke kan bli mer alvorlige enn for andre næringer.

I det tøffe klimaet som installasjonene utsettes for i Nordsjøen, er det noen faktorer som er kan klassifiseres som klimafaktorer. Disse kan lede til at FGH inntreffer. Dette er faktorer som vind, korrosjon og vibrasjoner.

I perioden 2002 - 2010 har gjennomsnittlig 235 hendelser relatert til fallende gjenstander blitt rapportert til RNNP,«Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet», hvert år. Nivået på årlig antall rapporterte hendelser har vært nokså jevnt i perioden 2002 - 2007, men svakt nedadgående de tre siste årene, til 146 hendelser i 2010. På norsk sokkel har det vært 2 dødsfall og 85 personskader relatert til fallende gjenstander siden 2002.

Disse fakta viser med all tydelighet at fallende gjenstander er et område som det er viktig å ha kontinuerlig fokus på for å redusere risikonivået i virksomheten.

I følge RNNP er cirka halvparten av fallende gjenstander relatert til enten «boring og brønn» eller «kran og løft»-arbeid de siste årene.
Av totalt 873 analyserte FG-hendelser i perioden 2006-2010 er 27 % knyttet til design/tekniske løsninger, 44 % til menneskelige forhold og de resterende 29 % er forårsaket av ytre forhold som vær, vind, bølger etc.

Kilde: SfS, Samarbeid for Sikkerhet