Når arbeidsplassen er enten på båt eller oppdrettsanlegg, er det en stor sannsynlighet for at verktøy og utstyr kan mistes og falle i sjøen. Så i tillegg til at sikkerheten til ansatte må ivaretas, er det også økonomiske utfordringer ved å ikke sikre objekter.

Sikring av verktøy og utstyr redder liv og sparer penger!

Mange ulykker og helseskader i havbruk skjer i forbindelse med bruk av båter, redskaper og annet teknisk utstyr. Det er derfor viktig at arbeidsutstyr brukes på en forsvarlig måte, at det er egnet for formålet og i forskriftsmessig stand.

Dette er regulert i forskrift om bruk av arbeidsutstyr (bruksforskriften). Forskriften gjelder alle virksomheter som bruker maskiner og arbeidsutstyr. Den omhandler bruk av arbeidsutstyr, opplæring, sakkyndig kontroll og sertifisering.

Sikring av verktøy og utstyr

Løse objekter og fallende gjenstander/ verktøy utgjør både en fare for ansatte, kan skade båt og annet utstyr, og fører til unødvendige og store ekstrakostnader. 

Arbeidsutstyret skal være egnet for formålet

Arbeidsgiver skal vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakerne egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet. For å sikre arbeidstakernes liv og helse skal arbeidsgiver ved valg av arbeidsutstyr ta hensyn til spesielle arbeidsforhold på den enkelte arbeidsplass, arbeidets særpreg og de farer som kan oppstå ved bruken. Arbeidsutstyret skal kun brukes til de arbeidsoperasjoner og under de forhold som det er beregnet for. 

Arbeidsutstyret skal være forskriftsmessig og tilstrekkelig vedlike holdt. Alt arbeidsutstyr/maskiner som faller inn under maskinforskriften skal være CE-merket. CE-merking er en erklæring fra produsenten om at arbeidsutstyret/maskinen er produsert i samsvar med gjeldende forskrifter. 

Bruk av båt i havbruk anses av myndighetene som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring.

Alt arbeid som foregår på sjøen påvirkes av været, og dermed bør alt av utstyr være sikret mot belastning på utstyr og tap av verktøy pga vind og bølger.

 

Produktoversikt