Når folk skal opp og jobbe på tak, i master, i sjakter, på fasader eller i høyden på andre måter, så er det vanlig å bruke fallsikring. Men sikres det godt nok mot fallende gjenstander? Hva om noen mister en stor muttertrekker eller kombihammer fra tiende etasje, og treffer en forbipasserende, eller knuser en barnevogn? Tenk på alle typer verktøy som blir brukt i en byggefase, og som i dag er usikret.

Det handler om å minimere risiko for personskader!

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. Unge arbeidstakere er klart overrepresentert når det gjelder mindre alvorlige skader, mens arbeidsskadedødsfall skjer hyppigst blant noe eldre arbeidstakere. Fall og fallende gjenstander er de to største årsakene til ulykker i denne bransjen.

Den nye rapporten fra Arbeidstilsynet viser at antallet meldte skader i bygg- og anlegg har gått noe ned de siste årene, men at det fortsatt ligger litt høyere enn gjennomsnittet for alle næringer.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2018

Det nye tillegget under punkt i §17-1 i) (Risikovurdering og krav til arbeid i høyden), krever at utstyr sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer.

Arbeidsgiver har ansvar å gjøre risiko­vurderinger, stille med riktig og godkjent utstyr, gi nødvendig opplæring, og påse at utstyret blir brukt og kontrollert. Arbeidstaker har ansvar for å gjøre seg kjent med utstyret før bruk og følge instrukser fra arbeidsgiver.

Produktoversikt