De relle kostnadene av ulykker på arbeidsplassen som skyldes fallende objekter, kan deles inn i tre kategorier:

1.TID
Å miste verktøy og utstyr fra høyden, har stor negativ påvirkning på produktiviteten. For det første tar det tid å hente det man har mistet, og i værste fall havner utstyret i sjøen eller på andre utilgjengelige plasser. Dette kan bety forsinkelser og til og med forhindre at oppgaven kan utføres.

2.PENGER
Å miste verktøy og utstyr fra høyden, fører også til økonomiske tap. En ting er at man må erstatte det som falt, men dersom tunge gjenstander faller ned og treffer annet viktig utstyr, kan det bety større ødeleggelser og store utgifter.

3. LIV
Det viktigste grunnen for å sørge for en trygg arbeidsplass, er selvfølgelig faren for at det kan gå liv tapt ved en slik ulykke. En ulykke kan også føre til traumer, delvis eller varig uførhet og store medisinske kostnader for den ansatte og familien. Og dersom arbeidsplassen er på offentlig område, kan også sivile bli skadet av at gjenstander faller ned.

Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr, og hendelser av denne typen er en vesentlig årsak til personskader på plattformene. Utviklingen i industrien vedrørende antallet på fallende gjenstander hendelser har dessverre ikke vært tilfredsstillende og industrien mener at fortsatt fokus er nødvendig.

En offshoreinnretning har et begrenset fysisk område der man kan drive aktivitet på. Det er ofte trangt der man skal utføre jobben samtidig som aktiviteter foregår på flere plan. De nevnte arbeidsforhold er en utfordring med tanke på fallende gjenstander.

Industrien opererer i værharde havområder, hvor konsekvensene av en ulykke kan bli mer alvorlige enn for andre næringer.

Fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsutfordring for arbeidstakere. Analyser av hendelser har vist at årsakene til problemer er mange og kompliserte: arbeidsprosesser, atferd, design og mangelfull sikring av utstyret.

Riggen skal være en sikker arbeidsplass

Det er viktig å tenke på at det ikke bare er i boretårnet man trenger forebygging mot fallende gjenstander. Over alt på en plattform hvor det er utstyr som er skrudd fast til en konstruksjon, er det krav om dobbel sikring.

Når arbeidsplassen er enten på båt eller oppdrettsanlegg, er det en stor sannsynlighet for at verktøy og utstyr kan mistes og falle i sjøen. Så i tillegg til at sikkerheten til ansatte må ivaretas, er det også økonomiske utfordringer ved å ikke sikre objekter.

Sikring av verktøy og utstyr redder liv og sparer penger!

Mange ulykker og helseskader i havbruk skjer i forbindelse med bruk av båter, redskaper og annet teknisk utstyr. Det er derfor viktig at arbeidsutstyr brukes på en forsvarlig måte, at det er egnet for formålet og i forskriftsmessig stand.

Når folk skal opp og jobbe på tak, i master, i sjakter, på fasader eller i høyden på andre måter, så er det vanlig å bruke fallsikring. Men sikres det godt nok mot fallende gjenstander? Hva om noen mister en stor muttertrekker eller kombihammer fra tiende etasje, og treffer en forbipasserende, eller knuser en barnevogn? Tenk på alle typer verktøy som blir brukt i en byggefase, og som i dag er usikret.

Det handler om å minimere risiko for personskader!

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. Unge arbeidstakere er klart overrepresentert når det gjelder mindre alvorlige skader, mens arbeidsskadedødsfall skjer hyppigst blant noe eldre arbeidstakere. Fall og fallende gjenstander er de to største årsakene til ulykker i denne bransjen.

Imens olje, industri- og byggenæringen kan vise til reduksjon i antall ulykker, har arbeidsrelaterte ulykker i  kraftnæringen ligget høyt og stabilt i tilsvarende periode.

Med tanke på den økte byggeaktiviteten frem mot 2020 er dette bekymringsverdige tall. Risikoen for økning av arbeidsrelaterte ulykker og skader forblir høy dersom denne trenden ikke endrer seg drastisk.

Med aktivitet innen planlegging og mulig mer utbygging av vindkraft i Norge, er det et økende behov for å rette fokus mot sikkerhet.

Klatring, heising av utstyr og arbeid i høyden utgjør også i vindkraftsnæringen en fare for fallulykker og ulykker pga fallende gjenstander.

Produktoversikt